Hyppää sisältöön

Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuus


Tarjolla olevat alueellisten viranomaisten asioinnit

Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuuden tarjolla olevat asioinnit alueellisille viranomaisille löytyvät alla olevista taulukoista. Alueellisia viranomaisia ovat kunnat, hyvinvointialueiden pelastustoimi ja terveydenhuolto ja poliisilaitokset.

Luvat ja valvonta -palvelun asioinnit ovat asiakkaiden saatavilla vasta, kun alueen toimivaltainen viranomainen on

 • tehnyt päätöksen liittää palvelussa tarjolla oleva(t) asiointi / asioinnit osaksi viranomaisen palvelua
 • lähettänyt liittymisilmoituksen (liittymislomake) palveluun
 • tehnyt käyttöönottoon liittyvät toimet organisaatiossaan

Ohjeet asiointien liittämisestä, palveluun liittymisestä ja käyttöönoton toimista löytyvät käyttöönotto-osiosta.

Viranomainen Asioinnin nimi Viranomaisen lupa tai muu hallinnollinen menettely Huomiot
Kunnat Ympäristölupa (kunta) Ympäristölupa (kunnan ympäristönsuojelu)

Taulukossa olevat palvelun asioinnit ovat tarjolla / valmiina liitettäviksi viranomaisen omaan asiointiketjuun – kts. liittymisohjeet viranomaisittain.

Asiakkaan asiointi palvelun kautta on mahdollista vasta viranomaisen ja palvelun välisen asiointiliitoksen jälkeen.

YSL:n mukainen rekisteröinti Toiminnan rekisteröinti (Ympäristönsuojelulaki)
Rekisteröiminen tai hyväksyminen (kunta) Rekisteröiminen tai hyväksyminen (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista)
Hyväksyminen (Kunnaneläinlääkäri)
Rakennus-, toimenpide- ja purkamislupa/-ilmoitus Rakennuslupa (kunnan rakennusvalvonta)
Toimenpidelupa (kunnan rakennusvalvonta)
Rakennuksen purkamislupa (kunnan rakennusvalvonta)
Rakennuksen purkamisilmoitus (kunnan rakennusvalvonta)
Suunnittelutarveratkaisu
Poikkeamispäätös
Pelastuslaitokset Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (pysyvä toiminta ja tilapäinen toiminta) Käsittely- ja varastointi-ilmoitus

Viranomaiskohtaiset asioinnit

Tuotantolaitoksen palvelukokonaisuuden viranomaiskohtaiset tunnistetut asioinnit ja niiden tilatiedot löytyvät alla olevasta taulukosta. Viranomaiskohtaiset asioinnit ovat asiointeja, joita käyttää tietty viranomaistaho. Tyypillisesti valtion virastojen ja laitosten asioinnit ovat vain yhden viranomaisen käytössä. Näiden viranomaisten palveluun liittymisestä ja asiointien käyttöönotosta sovitaan asiointien määrittely ja toteutusvaiheessa.

Selitteet

 • Liitostapa
  • Sähköinen tiedonvälitys
  • Kevytasiointi
  • Ehdollinen kevytasiointi (RED II)
  • Tehtäväasiointi: viranomainen ei ole ottanut käyttöön palvelua, näkyy asiakkaalle tehtäväasiointina. Tämä muistuttaa asiakasta luvan tai menettelyn tarpeellisuudesta, mutta asiointia ei voi tehdä Luvat ja valvonta -palvelun kautta.

 

Viranomainen Asioinnin nimi Viranomaisen lupa tai muu hallinnollinen menettely Liitostapa
AVI Ympäristölupa (AVI) Ympäristölupa Sähköinen tiedonvälitys
Vesilain mukainen lupa Käyttöoikeuden myöntäminen Ehdollinen kevytasiointi
Vesilain mukainen lupa 
Poikkeus vesiluontotyyppien suojelusta Poikkeus vesiluontotyyppien suojelusta  Ehdollinen kevytasiointi
ELY-keskus Poikkeus rauhoitussäännöksistä ja eliölajien suojelusta Poikkeus rauhoitussäännöksistä ja eliölajien suojelusta  Tehtäväasiointi
Ilmoitus Natura-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä Ilmoitus Natura-alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä Tehtäväasiointi
Poikkeus luontotyyppien suojelusta Poikkeus luontotyyppien suojelusta Tehtäväasiointi
Energiavirasto Hankelupa sähköjohdon rakentamiselle (Energiavirasto) Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen  Kevytasiointi
Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista koskevat ilmoitukset Voimalaitosten rakentamista ja käytöstä poistamista koskevat ilmoitukset Kevytasiointi
Kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma Päästölupa Tehtäväasiointi
Ilmoitus kompensaatioalueella toimivasta tuulivoimalasta Ilmoitus tuulivoimalasta Kevytasiointi
Museovirasto Kajoamislupa Kajoamislupa Tehtäväasiointi
Ruokavirasto Rekisteröiminen tai hyväksyminen (Ruokavirasto) Rekisteröiminen  Ehdollinen kevytasiointi
Hyväksyminen 
Laitoshyväksyntä  Laitoshyväksyntä  Ehdollinen kevytasiointi
TEM Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiselle (TEM) Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen  Tehtäväasiointi
Traficom Lentoestelupa Lentoestelupa Kevytasiointi
TUKES Kemikaaliturvallisuuslupa Käsittely- ja varastointilupa (Kemikaaliturvallisuuslupa) Sähköinen tiedonvälitys
Rakentamislupa (biokaasun ja biometaanin putkisto) Rakentamislupa (biokaasun ja biometaanin putkisto) Ehdollinen kevytasiointi
Maakaasun varastoinnin rakentamislupa (sovelletaan myös biokaasulle) Maakaasun varastoinnin rakentamislupa (sovelletaan myös biokaasulle) Ehdollinen kevytasiointi
Maakaasun varastointi-ilmoitus (sovelletaan myös biokaasulle) Maakaasun varastointi-ilmoitus (sovelletaan myös biokaasulle) Ehdollinen kevytasiointi
Valtioneuvosto Suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä  Suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä  Tehtäväasiointi