Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
Laadittu 28.8.2020

 1. Rekisterinpitäjä
  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
  Alueet ja kasvupalvelut -osasto
  PL 32
  00023 VALTIONEUVOSTO
 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
  sähköposti: tietosuojavastaava(at)tem.fi
  puhelin: 0295 16001 (vaihde)
 1. Rekisterin nimi
  Luvat ja valvonta -tukisivusto (jäljempänä Sivusto)
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste sekä rekisterin tietosisältö
  Rekisteri on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sivuston käyttäjärekisteri. Sivusto on Luvat ja valvonta -hankkeessa toteutetun palvelukerroksen sekä siihen liittyvän toimintatapamuutoksen tukisivusto, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja ensisijaisesti jo palvelukerrosta käyttöönottaville organisaatioille. Suurin osa työkaluista on sivuston extranet-osion takana, joka vaatii kirjautumisen palveluun. Sivuston yleinen osuus ja muutosvaiheiden kuvaukset ovat julkisia ja avoimesti luettavissa ilman kirjautumista.
  Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan sivuston palveluiden toteutumiseksi ja yhteydenpitoon.

  Rekisterin avulla pidetään yllä tietoa niistä käyttäjistä, jotka ovat tilanneet Sivuston extranet-osion tunnukset käyttöönsä. Sivuston extranet-tunnukset tilanneista käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Sivuston käyttäjiltä pyydetään suostumus henkilötietojen käsittelyyn ennen palvelun käyttöönottoa. Extranet-tunnusten tilauslomakkeessa pyydetään tilaajan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite, jotta tunnukset sisältävä viesti voidaan lähettää tilaajalle. Lisäksi palaute- ja yhteydenottolomakkeessa käyttäjältä pyydetään vapaaehtoisesti täytettävä sähköpostiosoite.

  Henkilötietoja käsitellään ja tallennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • käyttäjien tunnistamista varten Sivuston extranet-kirjautumisen yhteydessä
 • Sivuston mahdollisten toimintavirheiden sekä tietoturvauhkien ja -loukkausten selvittämiseen
 • em. tilanteita tai Sivuston käyttöä koskevien viestien toimittamiseen käyttäjille
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tietolähteitä ovat Sivustoa käyttävä henkilö itse
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Sivustossa olevia henkilötietoja tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille ilman Sivustoa käyttävän tai hänen valtuuttamansa tahon suostumusta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sivustolla oleviin tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jota asia koskee tai joilla on asian käsittelyyn edellyttämä valtuus. Tunnistautuminen Sivuston extranet-osioon tapahtuu käyttäjän itse tilaamilla tunnuksilla.
  Tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät työ- ja elinkeinoministeriössä tai työ- ja elinkeinoministeriön valtuuttamat kolmannen tahon työtekijät.

  Mikäli Sivuston tietokannasta tarvitaan tietoja virhetilanteiden selvittämiseksi, tarvitaan siihen aina palvelun käyttäjän suostumus.
 1. Tietoryhmien poistamisen määräajat
  Sivustolle luodut extranet-tunnukset ovat voimassa, kunnes käyttäjä pyytää tilin poistoa rekisterinpitäjältä. Extranet-tunnuksia säilytetään pysyvästi niin kauan kuin Sivusto on käytössä tai kunnes käyttäjä pyytää tietonsa poistettaviksi.

  Yhteydenotto- ja palautelomakkeen kautta kerättyjä sähköpostiosoitteita ja muita tietoja säilytetään kolmen kuukauden ajan.
 1. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen
  Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Käyttäjä voi tarkistaa omat rekisteritietonsa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.
 1. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen
  Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Käyttäjä voi lisäksi pyytää virheellisen henkilötiedon korjaamista siltä viranomaiselta jonka rekisterissä virheellinen tieto esiintyy.

  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
f) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

 1. Muut mahdolliset oikeudet
  Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
 1. Evästeiden käyttö
  Sivustolla käytetään toiminnallisia evästeitä. Eväste säilyttää käyttäjän extranetiin liittyvän kirjautumisvalinnan Sivustolla vierailtaessa. Toiminnalliset evästeet ovat evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivuston olennaisten toimintojen kannalta ja ne tallennetaan vain istunnon ajaksi. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli Sivuston käyttäjä ei halua sallia evästeiden käyttöä, voidaan tämä estää Internet-selaimen asetuksista. On syytä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia palvelun joidenkin osien toimimiselle.
 1. Lokitiedostot
  Sivuston käytöstä kootaan lokitiedostoja, joihin kirjataan tietoturvaan sekä sivuston toimintaan liittyviä tapahtumarivejä. Lokitiedostoon tallennetut tiedot eivät sisällä käyttäjän tallentamaa tietoa, käyttäjätiedoista tallennetaan ainoastaan koneellinen tunnus ja IP-osoite. Lokitiedoston tietoja käytetään ainoastaan Sivuston mahdollisten toimintavirheiden sekä tietoturvauhkien ja -loukkausten selvittämiseen. Pääsy lokitiedostoihin on sallittu vain niille henkilöille, jotka osallistuvat edellä kuvattujen ongelmien selvittämiseen.
 1. Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
  Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, hänen tulee ottaa yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Yhteystiedot löytyvät selosteen kohdasta 2. Henkilötietojen käsittelystä voi valittaa tietosuojavaltuutetulle.