Hoppa till innehåll

Bilaga: Definitioner och förkortningar


1 SYFTE MED DOKUMENTET

I denna bilaga beskrivs definitionerna och förkortningarna som används i dokumenthelheten som gäller tjänsten Tillstånd och tillsyn.

2 DEFINITIONER och FÖRKORTNINGAR

Termer och förkortningar

Definition

Tjänstens ägare

Tjänstens ägare

 • ansvarar för tjänsten
 • styr utvecklingen och tjänstens egenskaper
 • följer upp fortlöpande tjänster och gör vid behov ändringar i dem
 • Tjänstens ägare har också budgetansvar för tjänsten

Tjänsten Tillstånd och tillsyn ägs av Arbets- och näringsministeriet (AMN), och tjänsten styrs av styrgruppen för Tillstånds- och tillsynsprojektet under projektet.

Myndigheter som ansluter sig

De myndigheter som ansluter sig till tjänsten fattar beslut om anslutningen och ansvarar för relaterade ändringar av rutinerna i sin organisation. De myndigheter som ansluter sig till tjänsten erhåller de förmåner och ansvarar för de skyldigheter som beskrivs i 1) ”servicevillkor” och 2) ”Avtal om samutveckling” mellan tjänstens ägare och tillhörande myndighet. Alla myndighetsorganisationer i Fastlandsfinland kan ansluta sig:

 • statens ämbetsverk och inrättningar
 • kommuner och samkommuner
 • räddningsverk, sjukvårdsdistrikt och polisinrättningar
 • övriga offentliga aktörer

Tjänsten Tillstånd och tillsyn omfattar inte myndigheter inom Ålands självstyrelse.

Kunder

Tjänstens kunder är företag, samfund, privatpersoner eller deras behöriga ombud som söker tillstånd, gör anmälningar eller omfattas av tillsyn. Kunder som använder tjänsten ska godkänna ”användarvillkoren” för tjänsten. Kunderna använder tjänsten, men står inte i ett abonnentförhållande till tjänsten och kan inte till exempel beställa ändringar av tjänsten.

Myndighetsanvändare

Tjänstens myndighetsanvändare är behöriga myndigheter som befullmäktigats av deras organisation och som handlägger kundernas tillståndsansökningar och anmälningar eller utövar tillsyn. Myndighetsanvändarna står inte i ett avtalsförhållande till tjänsten och kan inte till exempel beställa ändringar av tjänsten.

Myndighetsanvändarna är personalen hos myndighetsorganisationer som anslutit sig till tjänsten Tillstånd och tillsyn och som handlägger ärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Serviceproducent(er)

Serviceproducenterna ansvarar för tjänstens operativa funktioner. Serviceproducenterna rapporterar om tjänstens innehåll, kvalitet och avvikelser till tjänstens ägare. Serviceproducenterna accepterar servicerelaterade uppdrag endast från tjänstens ägare.

För närvarande är producenterna av tjänsten Tillstånd och tillsyn

 • UF-centret, som ansvarar för administrationen av servicelösningen samt det relaterade definitions- och utvecklingsarbetet
 • ANM, som ansvarar för support för myndigheter som ansluter sig (myndigheten ansvarar för sin egen andel)
 • ANM, som ansvarar för support för kunder (FöretagsFinland-telefontjänst)

Tjänsten Tillstånd och tillsyn/-serviceskiktet

Serviceskikt Tillstånd och tillsyn för myndigheter (nedan serviceskiktet) och tjänsten Tillstånd och tillsyn för kunder (nedan tjänsten).

Serviceskikt (RED-termutkast)

definition

en serviceplattform som kompletterar myndigheternas ärendehanteringssystem och som gör det möjligt för kunder att samtidigt sköta ett eller flera ärenden som rör samma tillstånds-, anmälnings- eller registreringspliktiga verksamhet men som faller under en annan myndighets ansvar

obs!

Serviceskiktet ger en överblick av de åtgärder som myndigheterna kräver av verksamhetsutövare innan verksamhet som kräver tillstånd, anmälan eller registrering påbörjas och möjliggör inledande av ärenden och uppföljning av handläggningen. Den egentliga handläggningen av ärenden sker i myndigheternas egna system. Om handläggningsreglerna i serviceskiktet avtalas enligt servicehelhet.

Supportwebbplats för myndigheter

Tjänsten Tillstånd och tillsyns supportwebbplats för myndigheter som ansluter sig till tjänsten eller som planerar att göra det. Supportwebbplatsen för införandet av tjänsten Tillstånd och tillsyn finns på luvatjavalvonta.fi (välj språk svenska)

 

 

Tillstånds- och tillsynsärenden

Tillstånds- och tillsynsärenden är en tjänst som myndigheten tillhandahåller för sina kunder och via vilken kunden kan sköta ärenden med den aktuella myndigheten. Ärendena kan handla om tillstånd, anmälan, tillsyn, rådgivning, förhandling, understöd/finansiering etc.

För närvarande tillhandahåller tjänsten tillståndsärenden.