Hoppa till innehåll

Servicebeskrivning


Dokumentets status
Dokumentets namn Servicebeskrivning Datum
Upprättats av Projektkontoret/Tillstånds- och tillsynsprojektet 27.10.2021
Godkänts av Styrgruppen för Tillstånds- och tillsynsprojektet 02.11.2021
Version 1.0

Innehåll

1 INLEDNING
2 TJÄNSTENS ROLLER, MÅLGRUPPER OCH MÅL
  2.1 Tjänstens roller och målgrupper
    2.1.1 Roller
    2.1.2 Målgrupper som använder tjänsten
  2.2 Tjänstens mål
    2.2.1 Målen ur kundernas perspektiv
    2.3.1 Tjänstens ägare
    2.2.2 Målen ur den anslutna myndighetens perspektiv
3 Tjänstens egenskaper
  3.1 Tjänsten Tillstånd och tillsyn
  3.2 Integrationsgränssnitt
  3.3 Tjänster som ansluts
    3.3.1 Suomi.fi-tjänster
    3.3.2 Virtu-identifieringstjänst
    3.3.3 Myndigheters ärendehanteringstjänster (eller system).
  3.4 Tjänstens avgränsningar
  3.5 Tjänstens informationssäkerhet och dataskydd
    3.5.1 Informationssäkerhet
    3.5.2 Dataskydd
  3.6 Serviceansvar och samarbete
  3.7 Servicespråk
  3.8 Tillgänglighet
4 SERVICEKANALER
  4.1 Ärendespecifika servicekanaler
5 TJÄNSTENS KVALITETSKRITERIER
  5.1 Tjänstens kritiskhet
  5.2 Servicetid
  5.3 Servicenivåmål
    5.3.1 Beräkning av handläggningstider för störningar och serviceförfrågningar
    5.3.2 Återhämtningsplan
  5.4 Information om driftsavbrott i tjänsten
  5.5 Fortlöpande förbättring av tjänsten
6 RAPPORTERING
  6.1 Utveckling
  6.2 Fortlöpande tjänster
7 SERVICESUPPORT
  7.1 Support för anslutning och införande
  7.2 Teknisk support för myndigheter
  7.3 Användarsupport
    7.3.1 Myndighetssupport
    7.3.2 Kundsupport
8 ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN
9 UTVECKLING AV TJÄNSTEN
10 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

 

1 INLEDNING

För kunder samlar tjänsten Tillstånd och tillsyn (se punkt 2.1.1 ”Roller”) myndighetstjänster relaterade till tillstånd och tillsyn i en digital tjänst som överskrider förvaltningsnivåer och myndighetsgränser och tillhandahåller tjänsterna över samma servicedisk. Tjänsten kan också kallas ett serviceskikt, eftersom den fungerar som en tjänst som sammanställer tillståndsärenden för kunden och agerar som en mellanhand mellan kunden och den behöriga myndigheten. Även om denna servicebeskrivning beskriver funktionerna och fördelarna med tjänsten för kunder som använder tjänsten och för myndigheter som handlägger tillstånds- och tillsynsärenden, är denna servicebeskrivning främst avsedd för de myndigheter som ansluter sig till tjänsten (se punkt 2.1.1 ”Roller”). Tjänstens roller och målgrupper definieras i nästa punkt i denna beskrivning.

2 TJÄNSTENS ROLLER, MÅLGRUPPER OCH MÅL

2.1 Tjänstens roller och målgrupper

2.1.1 Roller

Tjänsten Tillstånd och tillsyns roller beskriver operativa relationer mellan de aktörer som ansluter sig till tjänsten. Rollerna beskrivs för tjänstebeskrivning i tabellen nedan och definieras vidare i bilagan ”Definitioner och förkortningar”.

Roll

Beskrivning

Ägare

Tjänstens ägare administrerar och ansvarar för tjänsten, dess funktioner och utveckling samt för uppföljningen av implementeringen av fortlöpande tjänster. Ägaren ansvarar för tjänsten i förhållande till myndigheter som ansluter sig.

Myndigheter som ansluter sig

Myndigheter som ansluter sig till tjänsten

 • fattar beslut om anslutningen
 • ansvarar ändringen av relaterade rutiner i organisationen
 • samordnar och ansluter ärenden till tjänsten

Kunden

Tjänstens kunder är företag, samfund, privatpersoner eller deras representanter som söker tillstånd, gör anmälningar eller omfattas av tillsyn.

Myndighetsanvändare

Myndighetsanvändare av tjänsten är myndighetens personal som handlägger kundernas tillstånds- och tillsynsärenden i tjänsten.

Serviceproducent(er)

Serviceproducenterna ansvarar för tjänstens operativa funktioner. Serviceproducenten rapporterar bland annat om tjänsten till tjänstens ägare, som vid behov gör förändringar i tjänsten genom att lämna order till serviceproducenten. Serviceproducenten agerar på order av ägaren och ansvarar inför ägaren att villkoren för tjänsten följs.

2.1.2 Målgrupper som använder tjänsten

Offentliga mål som gynnar samhället har ställts upp för tjänsten och de inkluderar utveckling och produktion av tjänsten ur användarnas perspektiv: hur betjänar tjänsten deras mål och effektiviserar deras arbete. Dessa målgrupper som använder tjänsten och som nämns i målen är

 1. den primära målgruppen som består av företag, samfund , eller privatpersoner som söker tillstånd, gör anmälningar eller omfattas av tillsyn. I denna servicebeskrivning kallas de för Kunder
 2. den sekundära målgruppen är Myndigheter, som handlägger tillståndsansökningar, anmälningar eller ägnar sig åt tillsyn. I denna servicebeskrivning kallas de för Myndighetsanvändare

2.2 Tjänstens mål

Tjänsten Tillstånd och tillsyn är en viktig förändring jämfört med den tidigare modellen, där kunden lämnade in flera tillståndsansökningar till olika myndigheter via olika kanaler. I tjänsten Tillstånd och tillsyn anger kunden sina uppgifter en gång, varefter de är tillgängliga för alla behöriga myndigheter och sökanden.

På lång sikt är målet för tjänsten att öka automatiseringen av handläggningen av tillstånds- och tillsynsärenden, så att myndigheternas resurser kan allokeras effektivare.

 

Tjänsten möjliggör verksamhetsförändringar
Bild 1: Tjänsten möjliggör verksamhetsförändringar

2.2.1 Mål ur kundens perspektiv

Tjänstens primära mål är att göra det möjligt för Kunden att sköta tillstånd och anmälningar relaterade till Kundens verksamhet via en kanal som överskrider myndighetsgränser och förvaltningsnivåer och där tillståndssökanden kan

 • lämna in en tillståndsansökningshelhet genom att ange kunduppgifterna en gång
 • följa upp handläggningen av tillståndshelheten i en vy
 • kommunicera med olika myndigheter, få handledning och råd med anknytning till ansökan och vid behov komplettera ansökan
 • ta del av besluten i en vy

Tjänsten möjliggör en smidigare och tydligare tillståndsbehandling eller anmälan för Kunden och också en mer relevant och handledande tillsyn.

2.2.2 Mål ur den anslutna myndighetens perspektiv

För myndigheter som ansluter sig möjliggör tjänsten Tillstånd och tillsyn (som även kallas för serviceskiktet) tillhandahållande av heltäckande kundservice som överskrider myndighetsgränser och förvaltningsnivåer, eftersom flera myndigheter kan använda de uppgifter som kunden angett. Alla parter relaterade till kundens ärendehelhet bör kunna följa upp hur helheten framskrider samt kommunicera med kunden och varandra via tjänsten. Målet är att erbjuda service som är mer transparent och relevant för alla inblandade parter.

3 TJÄNSTENS EGENSKAPER

3. 1 Tjänsten Tillstånd och tillsyn

Tjänsten är en e-tjänst (serviceskikt), vars huvuduppgift är att handlägga kundens tillståndshelheter över myndighetsgränser och å andra sidan effektivisera tillstånds- och tillsynsärendena mellan myndigheter och kunder. De tillståndshelheter som införs i tjänsten Tillstånd och tillsyn designas utifrån kundens verksamhetsbehov. I tjänsten kan kunden

 • kontrollera vilka tillstånd som krävs för viss verksamhet (tillståndsanalys)
 • fylla i en ansökan för den nödvändiga tillståndshelheten (t.ex. ordnande av evenemang)
 • sköta ärenden via ett ställe (över samma servicedisk)
 • få enhetlig och heltäckande uppföljning av tillståndshandläggningen och information om beslut
 • kommunicera med myndigheter relaterade till ärendet och få handledning och rådgivning angående ärendena
 • komplettera ansökan

När Kunden lämnar in en tillståndsansökan till tjänsten Tillstånd och tillsyn vidarebefordrar tjänsten informationen om ansökan till de myndigheter som behöver den och vars tillståndsärenden ingår i tillståndshelheten. Uppgifterna kan vidarebefordras till myndigheten på två sätt:

 1. Systemintegration: Tjänsten Tillstånd och tillsyn vidarebefordrar de uppgifter i ansökan som kunden lämnar direkt till myndighetens ärendehanteringssystem. Utöver detta skickar tjänsten en avisering om ansökan per e-post till myndigheten. Statusuppgifterna ändras i tjänsten Tillstånd och tillsyn enligt integrationen och visas för kunden enligt de regler om vilka avtalats i integrationen
 2. Förenklade tjänster: Tjänsten Tillstånd och tillsyn skickar en avisering om ansökan per e-post till myndigheten, varefter myndigheten manuellt hämtar nödvändig information om ansökan. Myndigheten är skyldig att uppdatera statusinformationen manuellt, vilket innebär att Kunden kan ta del av ansökans status.
Tjänsten Tillstånd och tillsyn
Bild 2: Tjänsten Tillstånd och tillsyn

Kunden och de handläggande myndigheterna kan se ärendenas status i tjänsten Tillstånd och tillsyn, vilket innebär att kundens tillståndsärenden relaterade till samma projekt och deras statusinformation visas i en vy.

Ur myndigheternas perspektiv handläggs ärenden alltid enligt myndighetens process i myndighetens e-tjänst och/eller handläggningssystem. Statusinformation om handläggningens framskridande returneras (beroende på ärendets anslutningssätt) till tjänsten Tillstånd och tillsyn tills handläggningen avslutas.

Som exempel kan man ta upp ordnande av evenemang där Kunden som tillståndssökande behöver olika tillstånd från olika myndigheter beroende på evenemangets omständigheter. Dessutom behöver de myndigheter som övervakar evenemang t.ex. polisen detaljerad information om evenemanget: vad övervakaren ska övervaka och hur man instruerar Kunden att ordna evenemanget på ett säkert och fungerande sätt före, under och under evenemanget samt att komma med respons vid eventuella avvikelser.

3.2 Integrationsgränssnitt

När myndigheters system eller systemtjänster ansluts till tjänsten Tillstånd och tillsyn genom systemintegration används integrationsgränssnittet i anslutningen. En teknisk beskrivning av gränssnittet och support finns tillgänglig hos Serviceproducenten.

2.3.3 Anslutna tjänster

Följande tjänster är anslutna till tjänsten Tillstånd och tillsyn:

 • Suomi.fi
 • Virtu-identifiering
 • Myndigheternas tillståndstjänster
Bild av Integrationsgränssnittet

3.3.1 Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi-tjänster relaterade till tjänsten Tillstånd och tillsyn är

 • Identifiering
 • Fullmakter och tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande
 • Webbtjänst
 • Servicedatalager (SDL)

Användning av tjänsten Tillstånd och tillsyn kräver inloggning. Suomi.fi-tjänster används för att identifiera kunder och de myndigheter i tjänsten som inte använder Virtu-identifieringstjänsten. Till dessa behöriga myndigheter hör till exempel kommuner, räddningsverk och sjukvårdsdistrikt. Ytterligare information om Suomi.fi-tjänsterna finns på tjänsternas webbplats https://dvv.fi/se/identifikation ja https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu

Servicedatalagret (SDL) tillhandahåller olika myndigheters och dessa e-tjänsters verifierade identifieringsuppgifter på basis av vilka tjänsten Tillstånd och tillsyns ärenden eller uppgifter relaterade till ärenden kan dirigeras till myndighetens substanstjänst. I tjänsten administreras dessutom bland annat servicebeskrivningar av myndighetsärenden.

Identifieringsuppgifter i servicedatalagret används vid överföring av information från tjänsten Tillstånd och tillsyn till substanstjänsten eller -systemet. Ytterligare information om servicedatalagret finns på tjänstens webbplats https://dvv.fi/sv/servicedatalagret.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn används via webbtjänsten Suomi.fi.

3.3.2 Identifieringstjänsten Virtu

Identifieringstjänsten Virtu används för att identifiera statliga myndigheter i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Ytterligare information finns på tjänstens webbplats https://valtori.fi/identiteetin-ja-paasynhallinnan-palvelut.

3.3.3 Myndigheternas ärendehanteringstjänster (eller system)

Tillstånd och tillsynsärenden handläggs alltid i myndigheternas egna ärendehanteringstjänster (eller system) enligt med myndighetens process. Statusinformation om handläggningens framskridande returneras (beroende på ärendets anslutningssätt) till tjänsten Tillstånd och tillsyn tills handläggningen avslutas.

3.4 Tjänstens avgränsningar

Tjänsten Tillstånd och tillsyn tillhandahåller inga ärendehanteringstjänster utan fungerar som ett serviceskikt mellan Kunderna och den behöriga myndighetens substanstjänster som tar emot, sammanställer och överför information om tillståndsärenden. Vid hanteringen av identiteter och fullmakter (Suomi.fi-fullmakter) använder den delade Virtu- och Suomi.fi-tjänster.

3.5 Tjänstens informationssäkerhet och dataskydd

3.5.1 Informationssäkerhet

Tjänsten Tillstånd och tillsyn iakttar VAHTI-riktlinjerna och dessutom OWASP- rekommendationerna när det gäller genomförandet av tjänsten. Ytterligare information om VAHTI-riktlinjerna finns på https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-anvisningat och om OWASP-rekommendationerna på engelska på https://owasp.org/.

Tjänsten använder stark autentisering av användarna:

 • Kunder identifieras med hjälp av Suomi.fi-identifiering
 • Myndigheter identifieras med hjälp av Virtu- eller Suomi.fi-identifiering

Dessutom verifieras fullmakterna för myndigheter som använder Suomi.fi-identifiering i Suomi.fi-tjänstemannabefullmäktigande. Detta säkerställer att myndigheten i fråga är behörig att agera i det aktuella ärendet.

Tjänsten Tillstånd och tillsyns utvecklings-, test- och produktionsmiljöer har separerats från varandra. Det innebär att dessa miljöer fungerar oberoende av varandra och att åtkomst- och användarrättigheterna till miljöerna administreras separat.

Datakommunikationen mellan Kunden och tjänsten Tillstånd och tillsyn samt mellan tjänsten Tillstånd och tillsyn och Myndighetssystemen (även förenklade tjänster) är krypterad.

3.5.2 Dataskydd

Tjänsten Tillstånd och tillsyns behandling av person- och företagsuppgifter beskrivs i ”Behandling av person- och företagsuppgifter” och ”Offentlighets- och arkivlagstiftningens tillämplighet” i dokumentet ”Användarvillkor” samt dokumentet ”Dataskyddsbeskrivning”.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn iakttar VAHTI-riktlinjerna.

3.6 Ansvarsfördelning och samarbete i tjänsten

Ansvarsfördelningen och samarbetet i tjänsten Tillstånd och tillsyn beskrivs i bilagan ”Samarbete och ansvarsfördelning”.

3.7 Servicespråk

Tjänsten Tillstånd och tillsyn kan för närvarande användas på finska.

3.8 Tillgänglighet

Frågor som rör tjänsten Tillstånd och tillsyn tillgänglighet beskrivs i tjänstens tillgänglighetsutlåtande.

4 SERVICEKANALER

Tjänsten Tillstånd och tillsyn servicekanaler och målgrupper beskrivs i tabellen nedan.

Servicekanal

Kunder

Myndighetsanvändare

Myndigheter som ansluter sig

Tjänsten Tillstånd och tillsyns e-tjänst (ärenden)

Kunder gör tillståndsansökningar, följer med hur ansökan framskrider och kan kommunicera med myndigheterna

Handlägger tillstånds- och tillsynsärenden, uppdaterar statusinformation om ansökningar vid behov (om ingen integration) och kan kommunicera med tillståndssökande (Kunder)

Teknisk support (e-post): tuki.lv(at)ely-keskus.fi

Serviceförfrågningar, störningsanmälningar

Serviceförfrågningar, störningsanmälningar

Anslutningsblanketter, serviceförfrågningar, störningsanmälningar

Företagsfinlands telefontjänst

Kunder får support per telefon i hur man använder tjänsten.

Supportwebbplats för myndigheter (luvatjavalvonta.fi)

Supportwebbplats + verktyg och instruktioner för anslutning till Tjänsten Tillstånd och tillsyn

4.1 Ärendespecifika servicekanaler

Det finns inga ärendespecifika servicekanaler i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Administrativa sektorsspecifika substansrelaterade stödförfrågningar via tjänstens servicekanaler dirigeras eller vidarebefordras till den aktuella myndighetens supporttjänst om möjligt.

5 TJÄNSTENS KVALITETSKRITERIER

Tjänsten Tillstånd och tillsyn är i viss grad viktig för myndigheter som ansluter och i viss grad viktig för kunder (YTS, JHS 174 servicenivåklassificering av IKT-tjänster, Vahti).

Alternativ för definierad användbarhet och krävda servicenivåmål (kostnadsinverkan):

Definierad användbarhet

Servicenivåmål som krävs

Nödvändigt

Mycket kritiskt

Mycket viktigt

Kritiskt

Viktigt

Utvidgat

Ganska viktigt

Normalt

Inte alls viktigt

Normalt

Utifrån de ovan nämnda kraven har normalt valts som servicenivåmål.

5.2 Servicetid

Tjänsten Tillstånd och tillsyn är tillgänglig för kunder (tillståndssökande) och myndighetsanvändare 24/7 (dygnet runt alla dagar i veckan), utom under serviceavbrott som meddelas i förväg. Servicetiden utifrån vilken tillgänglighets- och servicenivåmålen beräknas är vardagar från måndag till fredag kl. 8:00–16:00. Då omfattas tjänsten av systemsupport och supporttjänster.

5.3 Servicenivåmål

Tjänsten Tillstånd och tillsyns tillgänglighet är 99 procent under tjänstetid. Tillgängligheten fastställs för en e-tjänst vars servicenivåmål i fråga om störningar under den definierade servicetiden (när tjänsten stöds) är:

Störningens
allvarlighet

Responstid

Beskrivning

Tid för åtgärdande

Kritisk
störning

4 timmar

Hela tjänsten är nere eller användare kan inte komma åt tjänsten (användningen av tjänsten är helt blockerad) Störningen påverkar många användare.

16 timmar

Betydande
störning

8 timmar

Störningen försämrar tjänstens användbarhet avsevärt. Tjänsten reagerar inte på användarens kommandon på normalt sätt och tjänsten är långsam hela tiden.

24 timmar

Mindre
störning

16 timmar

Störningen förhindrar inte användningen av tjänsten. Störningen är slumpmässig, påverkar sällan använda specialfunktioner och/eller kan kringgås. Annan situation som inte äventyrar myndighetens eller kundens verksamhet.

40 timmar

På motsvarande sätt för serviceförfrågningar

 

Service-
förfrågningarnas
allvarlighet

Beskrivning

Behandlingstid

Kritisk
serviceförfrågan

Serviceförfrågan kräver snabba åtgärder eller också är den efterfrågade informationen väsentlig med tanke på hur arbetet framskrider för den som beställer servicen. Förfrågan behandlas inom den angivna handläggningstiden, men arbetet som förfrågan kräver kan ta längre tid. Den som gör skickar förfrågan informeras om detta.

16 timmar

Normal
serviceförfrågan

Serviceförfrågan kräver inte snabba åtgärder och den efterfrågade informationen är inte väsentlig med tanke på hur arbetet framskrider för den som beställer servicen. Den eftersträvade handläggningstiden är en vecka, men i undantagsfall kan den bli längre.

Den eftersträvade handläggningstiden är 40 timmar

(1 vecka)

Anslutning,
frånkoppling av ärenden och uppsägning av tjänsten

Serviceförfrågan gäller anslutning till tjänsten, frånkoppling av myndighetens tillstånds- och tillsynsärenden eller uppsägning av tjänsten. Handläggningstiden för dessa åtgärder är 3–6 veckor.

120–240 timmar

(3–6 veckor)

5.3.1 Beräkning av handläggningstider för störningar och serviceförfrågningar

Handläggningstiderna för störningar och serviceförfrågningar beräknas utifrån servicenivåmålen på ett sådant sätt att de angivna respons- och åtgärdstiderna endast beräknas under den servicetid då tjänsten stöds. Responstiden ingår inte i åtgärdstiden. De angivna tiderna är maximitider, men störningar och serviceförfrågningar kan också åtgärdas före det. Allvarsklassificeringen av en störning eller serviceförfrågan görs alltid av servicestället som tillsammans med den som anmäler störningen och vid behov de sakkunniga som tillhandahåller tjänsten bedömer situationen i varje enskilt fall. Nedan finns två exempel på hur respons- och åtgärdstiderna beräknas.

Exempel 1:

En person anmäler en störning i tjänsten på onsdag kl 13.10, varifrån svarstiden börjar räknas. Personalen på servicestället bedömer tillsammans med anmälaren att det är en omfattande störning enligt beskrivningen och registrerar anmälan som ”kritisk”. Under responstiden fastställs störningens omfattning och nödvändiga åtgärder, varefter nödvändiga åtgärder vidtas för att åtgärda störningen och återställa servicenivån till det normala. I exemplet slutar responstiden på fredagen efter en helgdag kl. 09:10, varefter åtgärdstiden börjar och dess maximala varaktighet (i kategorin “kritisk”) 16 timmar enligt servicenivåmålet. Eftersom det är mer åtgärdstid kvar än servicetid på fredagen, flyttas åtgärdandet av störningen över veckoslutet till tisdagen då störningen ska vara åtgärdad senast 09:10 i enlighet med servicenivåmålen. I exemplet tog det knappt sex dagar att åtgärda problemet. Skillnaden mellan den tid som gått åt och den tid som fastställts i servicenivåmålet förklaras av att reparationer och ändringar av tjänsten endast görs inom ramen för servicetiden på vardagar kl. 08:00–16:00.

Bild av beräkning av störningsanmälan i exemplet

Exempel 2: serviceförfrågan

En ansluten myndigheten begär att få göra ändringar i sina ärenden. Serviceförfrågan skickas till servicekanalen på måndag kl. 10:47, från vilken handläggningstiden börjar räknas (respons- eller åtgärdstid används inte för serviceförfrågningar). Personalen på servicestället bedömer att det är en normal, icke-brådskande serviceförfrågan enligt beskrivningen och registrerar anmälan som ”normal”. Om det är nödvändigt att be om ytterligare information av den som lämnat serviceförfrågan avbryts tidsberäkningen tills tillräcklig information erhållits av den som lämnat förfrågan för att genomföra begäran. I exemplet börjar handläggningstiden på måndagen den första veckan kl. 10:47 och slutar på tisdag nästa vecka kl. 10:47. I exemplet behandlades serviceförfrågan på åtta kalenderdagar, eftersom beräkningen av handläggningstiden görs inom den angivna servicetiden (vardagar kl. 08:00–16:00). Detta innebär att handläggningstidsberäkningen avbryts i slutet av servicetiden och även under helgdagar och veckoslut.

Bild av beräkning av serviceförfrågan i exemplet.
Exempel 2 – beräkning av serviceförfrågan

5.3.2 Återhämtningsplan

Tillstånds- och övervakningstjänsten har för närvarande ingen återhämtningsplan, eftersom tjänsten inte är klassificerad som kritisk.

5.4 Information om driftsavbrott i tjänsten

Information om planerade avbrott i tjänsten (t.ex. avbrott relaterade tillunderhåll) skickas i ett avbrottsmeddelande till alla tjänsteanvändare i tjänsten. Meddelanden om driftsavbrott publiceras i tjänsten i allmänhet 2 veckor i förväg eller, om det är mindre än 2 veckor kvar till avbrottet, omedelbart när behov av driftsavbrott uppstår.

5.5 Fortlöpande förbättring av tjänsten

På utvecklingen och underhållet av Tillstånds- och tillsynstjänsten tillämpas en modell för fortlöpande förbättring, där observationer och idéer relaterade till tjänsten granskas systematiskt. Idéer som kan genomföras placeras i utvecklingskön, varifrån de förs till produktion i enlighet med utvecklingsprocessen.

6 RAPPORTERING

6.1 Utveckling

Produktens ägare rapporterar om utvecklingen av tjänsten via projektkontoret till projektgruppen och styrgruppen. Projektkontoret publicerar färdplanen för utvecklingsprojektet på Tjänstens supportwebbplats för anslutna myndigheter.

6.2 Fortlöpande tjänster

Serviceproducenten rapporterar om serviceproduktionen i Tillstånds- och tillsynstjänsten till projektkontoret som behandlar rapporterna i projektgruppen och vid väsentliga avvikelser (CIM) även i styrgruppen.

7 SERVICESUPPORT

7.1 Support för anslutning och införande

Support för anslutning till och införande av Tillstånds- och tillsynstjänsten beskrivs på supportwebbplatsen för Tillstånds- och tillsynstjänsten på https://luvatjavalvonta.fi/.

På ”Supportwebbplatsen för Tillstånds- och tillsynstjänsten” finns stöd och verktyg för an enligt följande: bedömning av ändringar, målsättning, beslutsfattande, förberedelse och genomförande av ändringar samt engagemang för nya arbetsrutiner. Support och verktyg (inklusive inloggning på webbplatsen) finns på webbplatsen och är tillgängliga efter inloggning.

7.2 Tjänstens tekniska support för myndigheter

Tillstånds- och tillsynstjänsten tillhandahåller teknisk support för myndigheter under servicetiderna (se punkt 5.2 och 5.3). Teknisk support inkluderar serviceförfrågningar och störningsanmälningar relaterade till e-tjänsten. Anslutning till tjänsten, ändringar av ärenden och uppsägningar behandlas som serviceförfrågningar, vars handläggningstid är densamma som för serviceförfrågan, men genomförandet tar 3–6 veckor. Teknisk support har på tre nivåer:

 • supportnivå: tjänstens serviceansvarig
 • supportnivå: applikationsadministration
 • supportnivå: utvecklingsteam

Myndigheterna sköter i allmänhet ärenden med support på nivå 1 enligt servicekanalbeskrivningen (se punkt 4).

7.3 Support för användning av tjänsten

7.3.1 Myndighetssupport

Användare har uppmärksammats en hel del i utvecklingen av tjänsten, vilket innebär att användarna får direktsupport via e-tjänsten (t.ex. instruktioner för datafält och vanliga funktioner i e-tjänsten).

7.3.2 Kundsupport

Tillstånds- och tillsynstjänsten erbjuder kunderna support relaterad till användning via Företagsfinlands telefontjänst. Användare har dessutom uppmärksammats en hel del i utvecklingen av tjänsten, vilket innebär att användarna får direktsupport via e-tjänsten (t.ex. instruktioner för datafält och vanliga funktioner i e-tjänsten)

8 ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN

Anslutning till tjänsten beskrivs i Tillstånds- och tillsynstjänstens ”hanteringsmodell” (bilaga 1).

9 UTVECKLING AV TJÄNSTEN

Utvecklingen av tjänsten beskrivs i ”Hanteringsmodellen” (bilaga 1).

10 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Vid behov kan en ansluten myndighet ändra Tillstånds- och tillsynstjänstens parametrar för sina ärenden (se anslutningsblanketten). Ändringar begärs som en serviceförfrågan till tuki.lv(at)ely-keskus.fi

Uppsägning av tjänsten (och anslutningsavtalet) beskrivs i ”Villkoren för tjänsten”.